ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองบางใหญ่เหนือหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ส.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
30 มิ.ย. 2564
3 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๑) (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 มิ.ย. 2564
4 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจ้งกำหนดการรับถุงยังชีพ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนมารับถุงยังชีพ ตามวัน เวลา สถานที่ ท ดาวน์โหลดเอกสาร
204
09 มิ.ย. 2564
6 ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
27 พ.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบต.บางใหญ่ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา แ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
17 พ.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและแจ้งเลือกกำหนดการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 เม.ย. 2564
9 ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
21 เม.ย. 2564
10 สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะเว ดาวน์โหลดเอกสาร
225
04 ก.พ. 2564
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
04 ก.พ. 2564
12 ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 ก.พ. 2564
13 การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
29 ม.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
227
11 ม.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
25 ธ.ค. 2563
16 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 ธ.ค. 2563
17 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น /ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
17 พ.ย. 2563
18 ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
13 พ.ย. 2563
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.บางใหญ่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
09 พ.ย. 2563
20 ประกาศ ภ.ด.ส.3 แบบรวม ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 -2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
05 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5