ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ด.3) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ธ.ค. 2564
2 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
09 พ.ย. 2564
3 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
09 พ.ย. 2564
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
322
09 พ.ย. 2564
5 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
08 พ.ย. 2564
6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสกาองค์การบริหารส่วบตำบลและนายกองค์การบริหารสอบตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
345
01 ต.ค. 2564
7 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
01 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองบางใหญ่เหนือหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
20 ส.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
551
30 มิ.ย. 2564
10 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๑) (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
543
30 มิ.ย. 2564
11 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
10 มิ.ย. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจ้งกำหนดการรับถุงยังชีพ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนมารับถุงยังชีพ ตามวัน เวลา สถานที่ ท ดาวน์โหลดเอกสาร
523
09 มิ.ย. 2564
13 ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
540
27 พ.ค. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบต.บางใหญ่ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา แ ดาวน์โหลดเอกสาร
551
17 พ.ค. 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและแจ้งเลือกกำหนดการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
21 เม.ย. 2564
16 ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
532
21 เม.ย. 2564
17 สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะเว ดาวน์โหลดเอกสาร
539
04 ก.พ. 2564
18 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
04 ก.พ. 2564
19 การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
29 ม.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
542
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5