ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 มิ.ย. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านบางสองรา และโรงเรียนบ้านทับจาก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 มิ.ย. 2564
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
09 มิ.ย. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
09 มิ.ย. 2564
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 10 รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มิ.ย. 2564
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มิ.ย. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 มิ.ย. 2564
68 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 มิ.ย. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 พ.ค. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงประดับหน้าสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
27 พ.ค. 2564
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฉากอะคริลิกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
25 พ.ค. 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ช่วงที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 พ.ค. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายพลาสติกลูกฟูก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
14 พ.ค. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 พ.ค. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
12 พ.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ เจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
11 พ.ค. 2564
77 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
07 พ.ค. 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 พ.ค. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซม หมู่ที่ 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
03 พ.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8