ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 ก.ค. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกจำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
12 ก.ค. 2564
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
12 ก.ค. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 ก.ค. 2564
45 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 ก.ค. 2564
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม ,ปูนขาว , คลอรีน เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 ก.ค. 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร Hp Toner CE285A Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
06 ก.ค. 2564
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองสว่างหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 ก.ค. 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองสว่างหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
05 ก.ค. 2564
50 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 ก.ค. 2564
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาของตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 )4 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ก.ค. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับโรงเรียนบ้านบางสองรา และโรงเรียนบ้านทับจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าของระบบประปาหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
28 มิ.ย. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 มิ.ย. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโรงสูบน้ำประปาหมู่ที่ 2 3 4 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 มิ.ย. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 2 3 4 และ 5 จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 มิ.ย. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมการติดตั้ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 มิ.ย. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 มิ.ย. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
22 มิ.ย. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์เอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8